Almelo 0546 - 819 900
Rijssen 0548 - 521 400

Wat doen we

Wat doen we
Om onze cliënten zo goed en snel als mogelijk is van dienst te kunnen zijn, werd reeds lang geleden gekozen voor vèrgaande specialisaties op een beperkt aantal rechtsgebieden.

Per advocaat treft U zijn of haar specifieke rechtsgebieden aan, waarbij voorkeur/voorliefde en voortdurende specialisatie hand in hand gaan.

"Beter goed doorverwezen, dan minder goed zelf gedaan"
Mocht U twijfelen of Uw specifieke vraag onder één van onderstaande specialisaties te rangschikken valt, schroom niet en neem contact met ons op. Wij zullen U zeer snel kunnen aangeven of U bij ons al dan niet op de juiste plek bent. Ons adagium “beter goed doorverwezen, dan minder goed zelf gedaan” zal hierbij consequent als leidraad worden gehanteerd.

Vakgebieden

 • personen en familierecht
 • strafrecht
 • mediation
 • arbeidsrecht

Volgens de op 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben o.a. notarissen, belastingadviseurs en advocaten de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Om die reden verzoeken wij U bij het eerste gesprek een identiteitsbewijs mee te brengen. Natuurlijke personen kunnen een identiteitsbewijs overleggen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Voor rechtspersonen geldt dat er een origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de rechtsgeldige vertegenwoordiger overlegd moet worden.

De financiële afwikkeling van Uw zaak kan op 3 manieren plaatsvinden:

 1.  U komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand
  Rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. De uitvoering hiervan is opgedragen aan de Raden voor Rechtsbijstand, waarvan er één is gevestigd in ieder hofressort. Ons kantoor is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem. De raden beoordelen de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener, regelen de betaling van de advocaat en stellen de hoogte van de door de rechtszoekende te betalen eigen bijdrage vast.

  Voor de inkomens- en vermogensgrenzen, de hoogte van de eigen bijdrageen de overige voorwaarden voor het verkrijgen van gefinancierde rechtshulp verwijzen wij U naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand

  De raad voor rechtsbijstand toetst Uw inkomen in het peiljaar (2 jaar terug). Komt dat inkomen niet overeen met Uw huidig inkomen en vermogen dan kunt U verzoeken om peiljaarverlegging.
 2. U komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp
  Indien U, gelet op de hoogte van Uw inkomen en/of vermogen, niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zullen de voor U verrichte werkzaamheden op basis van ons uurtarief en door te berekenen kosten in rekening worden gebracht. Momenteel bedraagt dit tarief € 195,= per uur, vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% b.t.w. Voor reiskosten wordt € 0,35 per km in rekening gebracht
  Reistijd wordt gedeclareerd tegen het gehalveerde uurtarief

 3. Het geschil valt onder het bereik van Uw rechtsbijstandsverzekering
  Is hiervan sprake dan verschaft U ons de polis en contact-informatie, zodat kan worden onderzocht of de zaak op die basis kan worden ingenomen

  Verschotten
  Naast de eigen bijdrage en/of het honorarium worden door ons kantoor de verschotten aan U doorberekend. Verschotten zijn kosten die buiten het honorarium en buiten de kantoorkosten vallen. Te denken valt aan uittreksels uit de burgerlijke stand, bij de kamer van koophandel, het kadaster, kosten van getuigen en deskundigen, of van de deurwaarder.

  Griffierechten
  Als er voor U geprocedeerd moet worden bent U griffierecht aan het gerecht verschuldigd. Ook deze kosten zullen aan U worden doorberekend.

Indien u een eenmalig kort juridisch advies over een specifiek onderwerp nodig heeft, dat niet binnen 30 minuten kan worden gegeven, dan kunnen wij U van dienst zijn via ons toga-tarief. Dit staat voor Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat. De bedoeling van een dergelijk gesprek is om het gemakkelijker te maken een advocaat te raadplegen.

Ons toga-tarief is € 75,- excl. BTW

Ons kantoor verleent toga-adviezen en berekent daarvoor een bedrag van € 75,- exclusief b.t.w. voor maximaal 60 minuten. Dit tarief geldt alleen indien U bij aanvang van het gesprek nog niet weet of U een advocaat dient in te schakelen.

Het gesprek wordt gebruikt om in te schatten of U rechtsbijstand nodig heeft.

Dit bedrag dient direct na afloop van de bespreking contant te worden betaald.

Indien ons toga-advies voor U aanleiding is om ons kantoor Uw zaak te laten behandelen, worden de alsdan te verrichten werkzaamheden voor U in rekening gebracht volgens het nader overeen te komen honorarium en met inachtneming van de overige kosten.

Natuurlijk geldt ook hier dat eerst gekeken wordt of U niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, zodat voor U een Lichte Adviestoevoeging, de Lat kan worden aangevraagd. In de laagste inkomenscategorie wordt dan € 41,- en daarboven tot een fiscaal jaarinkomen van € 32.500,- een bedrag van € 76,-inclusief b.t.w. in rekening gebracht. Dit bedrag dient direct na afloop van de bespreking contant te worden betaald.

Wordt in dit geval besloten de zaak in behandeling te nemen, dan wordt voor U gefinancierde rechtshulp aangevraagd.

Bij ons kantoor kunnen rechtzoekenden terecht voor een gratis kennismakingsgesprek. Elke dinsdagochtend houden wij een advies-spreekuur op afspraak. In dat gesprek - waarvoor maximaal 30 minuten gereserveerd worden - kunt U zich in algemene zin juridisch oriënteren. U kunt hiervoor via de secretaresse een afspraak maken.

Als u na dit kostenloze eerste gesprek een van onze advocaten een opdracht verstrekt om Uw zaak in behandeling te nemen, dienen de werkzaamheden uiteraard betaald te worden.

Allereerst wordt hierbij gekeken of U in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Is dit niet het geval dan worden de verdere werkzaamheden volgens het door ons kantoor gehanteerde tarief in rekening gebracht.

Personen en familierecht echtscheiding, echtscheidingsbemiddeling einde samenwonen, boedelverdeling, alimentatie, omgang, voogdij, curatele, onderbewindstelling, ouderlijk gezag, ondertoezichtstelling, adoptie, vaderschapsaktie/ontkenning, voornaamswijziging, erfrecht, pensioenverevening. 
Strafrecht misdrijven, rijden onder invloed, politierechterzaken, vorderingen benadeelde partij, gratie, teruggave inbeslaggenomen goederen jeugdstrafzaken
Mediation  conflictbemiddeling
Arbeidsrecht ontslag, ontslagvergoeding, concurrentiebeding, arbeidsvoorwaarden, ziekte, arbeidson geschiktheid, conflicten over de arbeidsovereenkomst
Verkeersrecht