Onze tarieven

De financiële afwikkeling van Uw zaak kan op 3 manieren plaatsvinden:

 

1. U komt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand

Rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. De uitvoering hiervan is opgedragen aan de Raden voor Rechtsbijstand, waarvan er één is gevestigd in ieder hofressort. Ons kantoor is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem. De raden beoordelen de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener, regelen de betaling van de advocaat en stellen de hoogte van de door de rechtszoekende te betalen eigen bijdrage vast.

 

Voor de inkomens- en vermogensgrenzen, de hoogte van de eigen bijdrage

en de overige voorwaarden voor het verkrijgen van gefinancierde rechtshulp verwijzen wij U naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand

 

De raad voor rechtsbijstand toetst Uw inkomen in het peiljaar (2 jaar terug). Komt dat inkomen niet overeen met Uw huidig inkomen en vermogen dan kunt U verzoeken om peiljaarverlegging.

 

2. U komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp

Indien U, gelet op de hoogte van Uw inkomen en/of vermogen, niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zullen de voor U verrichte werkzaamheden op basis van ons uurtarief en door te berekenen kosten in rekening worden gebracht. Momenteel bedraagt dit tarief € 195,= per uur, vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% b.t.w.

Voor reiskosten wordt € 0,35 per km in rekening gebracht

Reistijd wordt gedeclareerd tegen het gehalveerde uurtarief

 

3. Het geschil valt onder het bereik van Uw rechtsbijstandsverzekering

Is hiervan sprake dan verschaft U ons de polis en contact-informatie, zodat kan worden onderzocht of de zaak op die basis kan worden ingenomen

 

Verschotten

Naast de eigen bijdrage en/of het honorarium worden door ons kantoor de verschotten aan U doorberekend. Verschotten zijn kosten die buiten het honorarium en buiten de kantoorkosten vallen. Te denken valt aan uittreksels uit de burgerlijke stand, bij de kamer van koophandel, het kadaster, kosten van getuigen en deskundigen, of van de deurwaarder. 

 

Griffierechten

Als er voor U geprocedeerd moet worden bent U griffierecht aan het gerecht verschuldigd. Ook deze kosten zullen aan U worden doorberekend.